เพื่อตอบสนองอาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดสอน “ วิชากัญชาศาสตร์ “ โดยจะสอนเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ ฯลฯ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นความรู้ไปทางการแพทย์  โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 นี้

ศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลังจากได้ศึกษาพืชกัญชา ทั้งเอกสารต่างประเทศ และในประเทศ ทุกมิติ ทั้งสายพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก ดูแล รวมทั้งสรรพคุณด้านการแพทย์ พบว่า ภาพรวมมีข้อดีหลายประการ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมป้อนตลาดอาชีพในประเทศและต่างประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างมาก 


ศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

“หลักสูตรของเรามีตั้งแต่อาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์อย่างไรให้สารออกฤทธิ์ทุกครั้ง และปลูกอย่างไรให้ดอกกัญชามีสีสวย รวมทั้งผลิตภัณฑ์พันธุ์กัญชาตัวเมียอย่างไร เราจะสอนทุกมิติ เพื่อผลิตบุคลากรให้ได้คุณภาพสู่สังคมต่อไป” 

รศ.ดร.บัญญติ กล่าว

และว่า หลักสูตรการสอนดังกล่าวจะรับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติสำเร็จกาศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต-สายศิลป์และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

#กัญชาชน #Highland

#คณะนวัตกรรมเกษตร
#RSU