เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ”ร่างรายการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำรับยาประกอบด้วย
1. ตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยากและมีสรรพคุณตำรับที่แก้ปัญหาสาธารณสุข 16 ตำรับ
2. ตำรับยาที่มีประสิทธิผล แต่วิธีการผลิตไม่ชัดเจนและมีตัวยาหายาก 11 ตำรับ
3. ตำรับยาที่เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 32 ตำรับ
4. ตำรับยาทีมีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES และ WHO ประกาศและตัวยา ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ 31 ตำรับ

ดาวน์โหลดที่ลิ้งนี้ :
https://drive.google.com/…/1PBusAciRlubGbtxem1xNgrFrYo…/view