ในปี 2017 กัญชาเพื่อสันทนาการได้ผ่านการร่างกฏหมายโดยที่ สำนักควบคุมกัญชา (Bureau) เป็นหน่วยงานหลักที่ คิดค่าใช้จ่ายโดยการออกใบอนุญาต, กฎระเบียบและการบังคับใช้ของธุรกิจกัญชาในเชิงพาณิชย์ประเภทต่อไปนี้: ผู้จัดจำหน่าย,ผู้ค้าปลีก,ธุรกิจขนาดเล็ก,งานสัมมนากัญชาและห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายผลิตกัญชาเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขแคลิฟอร์เนีย มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและออกใบอนุญาตผู้ผลิต CalCannabis Cultivation Licensing ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนกอาหารและการเกษตรแห่งแคลิฟอร์เนีย มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้เกษตรกรและนำระบบ Track-and-Trace ไปใช้

การขายกัญชาเพื่อการสันทนาการเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในแคลิฟอร์เนีย ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี 2018 จำนวนใบอนุญาตที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาก 4,085 เป็น 10,940 ใบ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยมีผู้เพาะปลูก 65% ผู้จัดจำหน่าย14% ผู้ทำการแปลรูป 12%
ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจขนาดเล็ก และ ผู้ขนส่งสินค้า อยู่ที่ อย่างละประมาณ 3 % และ ศูนย์ตรวจกัญชา 1%

การให้ใบอนุญาติขอปลูกใน California

ต่อไปนี้คือข้อกำหนดต่างๆใน California

ผลิตภันฑ์กัญชาต้องถูกผ่านการตรวจสอบจาก Lab

 • ผู้ค้าปลีกไม่สามารถขายสินค้ากัญชาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบและต้องถูกทำลาย ผู้ค้าปลีกไม่สามารถส่งสินค้ากัญชาไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อทำการทดสอบ
 • สินค้ากัญชาที่ยังไม่ได้ทดสอบและเลยช่วงเวลาที่กำหนดในการตรวจสอบต้องถูกทำลาย

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก

 • ผู้ค้าปลีกห้ามรับสินค้ากัญชาที่ติดฉลากอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ค้าปลีกจะต้องไม่บรรจุหีบห่อหรือฉลากสินค้ากัญชาแม้ว่าสินค้ากัญชาจะอยู่ในสินค้าคงคลังก่อนวันที่กำหนด อย่างไรก็ตามสำหรับการขายยา ผู้ค้าปลีกจะต้องติดสติกเกอร์บนสินค้ากัญชาที่ระบุว่า“ สำหรับการใช้งานทางการแพทย์เท่านั้น” ยาเว้นแต่พิมพ์คำสั่งนั้นบนแพ็คเกจ
 • ผู้ค้าปลีกไม่สามารถส่งสินค้ากัญชาที่ไม่ได้บรรจุไปยังผู้รับอนุญาตรายอื่นสำหรับการบรรจุภัณฑ์หรือติดฉลาก สินค้ากัญชาที่อยู่ในความครอบครองของผู้ค้าปลีกที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากจะต้องถูกทำลาย
 • สินค้ากัญชาทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันเด็กก่อนส่งมอบให้กับผู้ค้าปลีก

การจำกัด THC

สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบขนม: สินค้ากัญชาที่บริโภคได้ต้อง มี THCไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อชิ้น และต้องมี THC ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อห่อ

สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่สามารถบริโภคได้: ผลิตภัณฑ์กัญชาที่กินไม่ได้สามารถมี สาร THC ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ต่อหีบห่อ หากต้องการขายเฉพาะในตลาดผู้ใหญ่

ผลิตภัณฑ์กัญชาที่รับประทานไม่ได้จะต้องมีบรรจุ THC มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อหีบห่อหากมีไว้เพื่อขายในตลาดยาเท่านั้น

เกณฑ์อื่นๆ

 • ผู้ขนส่งสินค้า สามารถขนส่งกัญชา ได้มากกว่าเดิม จากมูลค่า $ 3,000 ดอลล่า เป็น $ 10,000 ดอลล่า
 • ผู้ขนส่งสินค้า จะต้องได้รับคำสั่งซื้อและนำยานพาหนะของตนในสถานที่จริงก่อนที่จะออกเดินทางไปส่งสินค้า
 • การปรับแต่งที่เป็นมิตรกับอุตสาหกรรมกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของตัวอย่างสินค้า 

ผู้ใช้กัญชาสามารถพกดอกกัญชาได้มากสุด 28.5 กรัม, สารสกัดกัญชา เช่น Dabs ได้ถึง 4 กรัม, และปลูกกัญชาได้มากสุด 6 ต้น และถึงว่ามากัญชาทางสันทนาการจะถูกกฏหมายคุณก็ยังไม่สามารถ 1.สูบกัญชาในที่สาธารณะ 2. มีภาชนะบรรจุกัญชาที่เปิดใช้แล้วในรถขณะขับรถหรือขี่เป็นผู้โดยสารในยานพาหนะ เช่น  เรือ หรือ เครื่องบิน 3.สูบหรือบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกัญชาขณะขับรถปฏิบัติงานหรือขี่เป็นผู้โดยสารในยานยนต์เรือหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ในการขนส่ง

หลังจากจดทะเบียนผลิตกัญชาทางการแพทย์ ผู้ผลิตต้องมีประวัติของการปลูกเช่น

 1. ใบอนุญาตการเพาะปลูกที่กรมออกให้
 2. แผนการเพาะปลูก
 3. การปลูกต้องอยู่ในเกณฑ์ของ
 4. มีข้อมูลของขั้นตอนการส่งของด้วยระบบ Track and trace
 5. ประวัติของ Track and trace ต้องเก็บไว้ถึง 6 เดือน เผื่อภาครัฐต้องการข้อมูล
 6. บันทึกทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกัญชาเชิงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งรวมถึง งบธนาคาร,ทะเบียนภาษี,สัญญาคำสั่งซื้อ,ใบแจ้งหนี้,การขาย,และใบเสร็จรับเงิน
 7. บันทึกพนักงานรวมถึงชื่อเต็มของพนักงานแต่ละคน, หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวผู้ชำระภาษี,วันที่เริ่มต้นการจ้างงานและวันที่เลิกจ้าง
 8. บันทึกพนักงานรวมถึงชื่อเต็มของพนักงานแต่ละคน, หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวผู้ชำระภาษี,วันที่เริ่มต้นการจ้างงานและวันที่เลิกจ้าง
 9. สัญญาธุรกิจกัญชาที่ได้รับอนุญาตจากรัฐอื่น
 10. บอนุญาตทั้งหมดใบอนุญาตและการอนุญาตอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์กัญชาของผู้รับใบอนุญาต
 11. บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทำปุ๋ยหมักหรือการกำจัดขยะเหลือทิ้งของกัญชา
 12. หากทำบันทึกระบบ Track and trace หายต้องแจ้งภาครัฐ

Source: 1. https://cannabusinessplans.com/california-cannabis-market/

2. https://www.shouselaw.com/medical-marijuana-dispensary.html#1.2

3.https://static.cdfa.ca.gov/MCCP/document/CDFA%20Final%20Regulation%20Text_01162019_Clean.pdf