กัญชาถูกกฎหมายเพื่อทางการแพทย์และวิจัย
Cannabis is legalized for medical and research purposes

ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/019/T_0001.PDF